Truca ara  93 761 18 56

Avis legal

Avis legal

Llei del serveis de la societat de la informació

Taller Juli, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposicio dels usuaris el present document, amb el qual vol donar compliment a les obligacions disposades en la llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la informaci i de comerc electronic, aixi com infomar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’us.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observanca i complient rigoros de les disposicions aqui disposades, aixi com a qualsevol altre disposicio legal que fora d’aplicacio.

Taller Juli es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informacio que pogues apareixer al lloc web, sense que hi hagi obligacio de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicacio al lloc web de Tallers Juli

1.Dades identificatives

Denominacio social: Taller Juli 4×4 S.L

Nom comercial: Taller Juli 4×4 S.L

CIF: B-60917382

Domicili: Av. Costa Brava, 134

e-mail: info@tallerjuli.com

2.Objecte

Mitjancant el lloc web, oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informacio sobre els nostres serveis

3.Privacitat i tractament de dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

4.Propietat industrial i intelectual

L’usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’Espai Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel.lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en la pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic.

Per tot això l’usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.

En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquest drets, llevat que s’establixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús de l’Espai Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, RRHH, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i /o dels seus continguts o explotació de qualsevol dret estará subjetce a la prèvia i expressa autorització especificament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Los contenidos, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general qualsevol creació intel.lectual existent en aquest espai, així com el propi espai en el seu contingut, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel.lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat a l’Eespai Web no podrà ser reproduit ni en tot ni en part, ni trasmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada entitat.

Així mateix quda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’usuari d’aquest Esapai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legitims drets de propietat intel.lectual i industrial

5.Obligacions i responsabilitats de l’usuari de l’Espai Web

L’usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir a l’Espai Web
 3. Facilitar informació veraç a l’emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts a l’Espai Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti

No obstant el que estableix l’apartat anterior l’usuari haurà aixi mateix abstenir de :

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i / o els continguts amb fins o efectes il.licits, prohibits en aquestes condicions generals d’us, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics en l’Espai Web, dels seus proveidors o de tercers
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveidors o tercers
 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres usuaris
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès
 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel.lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inseri-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a internet per no comportar un risc de dany o inutilització de l’Espai Web i / o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts,  missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatges, fotografies, enregistraments, programari i , en general, qualsevol classe de material que: De qualsevol forma sigui contrari, menysprei o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi, inciti, o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condicio.Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un esta inacceptable d’ansietat o temor. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic. Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel.lectual o industrail pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar. Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia image de les persones. Constitueixi qualsevol tipus de publicitat. Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per accedir a alguns serveis i / o continguts de l’Espai Web, se li proporciones una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment el secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva inmediata cancel.lació. En conseqüència, mentre no efectui la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol il.licita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il.legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que aquest incompliment pugin derivar per a l’empresa.

6.Responsabilitats

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingues en la web que es puguin veure impedits, dificultats o interrumputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les desicions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues o reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web.

Únicament serà responsable d’elimiar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempres que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament de sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena a l’control de l’empresa.
 2. Intromissions il.legitimes mitjançant l’ús de programes maliciosos de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres
 3. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l’Espai Web

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilitzaciói dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris  de l’Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseüència dels formularis de recollida de dades, únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il.licit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’usuari reclamat pels danys o perjudicis causats

Vostè mantindrà a l’empresa indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar davant de qualsevol dany i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de «robots», «spiders», «crawlers» o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament de l’Espai Web.

7.Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de l’responsable de l’arxiu.

L’Espai web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, la societat no es responsabilitza el contingut d’aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers .

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai web (i) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (Ii) no podran incloure continguts que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (Iii) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal; (Iv) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part del seu web o dins d’un dels seus «frames» o crear un «browser» sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

8.Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del el RGPD, LOPDGDD i LSSI. L’usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat

9.Cookies

La empresa se reserva el derecho de utilizar la tecnología “cookie” en el Espacio Web, a fin de reconocerlo como Usuario frecuente y personalizar el uso que realice del Espacio Web mediante la preselección de su idioma, o contenidos más deseados o específicos.

Las cookies recopilan la dirección IP del usuario siendo Google el responsable del tratamiento de esta información.

Las cookies son ficheros enviados a un navegador, por medio de un servidor Web, para registrar la navegación del Usuario en el Espacio Web, cuando el Usuario permita su recepción. Si usted lo desea puede configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro. Por favor consulte las instrucciones y manuales de su navegador para ampliar esta información.

Gracias a las cookies, resulta posible que se pueda reconocer el navegador del ordenador utilizado por el Usuario con la finalidad de facilitar contenidos y ofrecer las preferencias de navegación u publicitarias que el Usuario, a los perfiles demográficos de los Usuarios así como para medir las visitas y parámetros del tráfico, controlar el progreso y número de entradas.

10.Declaracions i garantíes

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l’oferir-los, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts a l’Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

11.Força major

L’empresa no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades de l’subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions de Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

12.Resolució de controvèrsies. LLei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals de domicili social de l’responsable de la pàgina web.

En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.